regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

  Magma Invest z siedzibą Sienkiewicza 9, 49-200 Grodków, NIP 753 167 92 06

            Adres korespondencyjny Sklepu internetowego to Magma InvestSienkiewicza 9, 49-200 Grodków

            Pozostałe dane kontaktowe: magma.invest@o2.pl

            Konto bankowe Sklepu internetowego: 65 1050 1490 1000 0090 6451 8724

Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Cena- określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności danego Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Dzień roboczy- dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Informacje handlowe- informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie Ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka.

Klauzule- zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego.

Klient- (1) osoba fizyczna

Konsument- osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcie Umowy Sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk- usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym kosztów wysyłki). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

Oferta- treść oznaczona jako podsumowanie Zamówienia, wyświetlana Klientowi po dodaniu Towaru do Koszyka.

Reklamacja- tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego Towaru.

Regulamin- niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Magma Invest określający prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów związane z korzystaniem z Usług oraz z zawieraniem Umów Sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sklep internetowy- serwis internetowy należący do Właściciela sklepu internetowego na stronie www.magma.invest.pl. Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie z Magma Invest umów sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie na podstawie złożonych przez Klienta Zamówień.

Sprzedawca- Magma Invest Małgorzata Ożga, 49-200, Grodków

ul. Sieniewicza 9 NIP 753-167-92-06 REGON 160217818

Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towaru za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa, w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Towar jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

Usługa- usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawanie przez takiego Klienta Towarów do Koszyka w Sklepie internetowym. Sprzedawca jest usługodawcą, a Klient jest usługobiorcą Usługi.

Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj, liczbę Towarów, dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

I. Informacje ogólne 

1.Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu internetowego, Usług lub zawierających Umowy Sprzedaży.

II. Kupujący i zamówienia

1. Osobą składającą zamówienie w Sklepie może być każda osoba pełnoletnia, która udostępni dobrowolnie swoje dane umożliwiające realizację zamówienia i która akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Kupujący odpowiada za prawdziwość danych podawanych podczas rejestracji, wypełniania formularza zamówienia lub innych formularzy. Sklep może dokonywać weryfikacji poprawności tych danych oraz odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane są nieprawdziwe lub budzące wątpliwości.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 2 dni roboczych. Jeżeli Kupujący dokonuje zmian w zamówieniu czas realizacji liczony jest od dnia ostatniej modyfikacji.

4. W przypadku Produktów czasowo niedostępnych czas realizacji może ulec wydłużeniu. Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony.

III. Wysyłka i płatność

1. Wysyłka jest prowadzona na terytorium Polski za pośrednictwem: Paczkomat Inpost, Kurier Inpost, Kurier Inpost pobranie oraz Poczty Plolskiej..

2. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty Ceny za zakupiony Towar:

  1. za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24pl, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przelewy24pl;

  2. przelewem na numer konta bankowego

c.przesyłka pobraniowa (płatna przy odbiorze przesyłki).

3.Sprzedawca nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której Klient dokonuje płatności.

4. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszt przesyłki do Klienta oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. . O łącznej cenie wraz z podatkami Towarów będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Jeżeli Kupujący życzy sobie otrzymać fakturę VAT za zamówione towary, prosimy o podanie NIP i innych danych firmy w polu „uwagi do zamówienia” przy składaniu zamówienia.

6.Sprzedawca może umożliwić Klientowi odbiór osobisty Towarów w siedzibie firmy Magma Invest.

7. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży, a Klient w takim przypadku zobowiązuje się na podstawie wezwania do zapłaty od Sprzedawcy do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki nieodebranych w takim przypadku Towarów, i co nie pozbawia Sprzedawcy do dochodzenia dodatkowego odszkodowania od Klienta w takim przypadku.

8.W przypadku odbioru zniszczonej/naruszonej paczki z Paczkomatu 24/7 InPost Sp. z o.o. należy natychmiast ponownie umieścić przesyłkę paczkomatową w skrytce pozostawiając ją do dyspozycji Operatora. Operator po wyjęciu przesyłki z paczkomatu i dostarczeniu jej na Oddział, dokonuje komisyjnego otwarcia przesyłki paczkomatowej i sporządza stosowny protokół. Na tej podstawie stwierdzana jest zasadność reklamacji i w związku z tym podejmuje się dalsze czynności.

IV. Zwroty i reklamacje

1. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu i zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni od daty doręczenia produktu. Zwracany produkt powinien być kompletny, w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, bez znamion użycia wraz z dokumentacją, instrukcją i gwarancją, jeśli taką posiada.

2. Zwracane produkty należy dostarczyć na adres: Magma Invest, Sienkiewicza 9, 49-200 Grodków. Sklep nie ponosi kosztów transportu zwracanego produktu ani nie odpowiada za szkody powstałe w tym transporcie. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

3. W celu złożenia reklamacji należy reklamowany produkt przesłać do Sklepu wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą). Kupujący może również dostarczyć reklamowany produkt bezpośrednio do firmy.

V. Prawa do treści

 1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie do opisów, zdjęć, itp., nazwa Sklepu internetowego, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej wyrażonej w formie pisemnej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. Wszystkie treści, w tym grafiki i zdjęcia zamieszczone na Stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Sprzedawcy.

 3. Klient, umieszczając w ramach Sklepu internetowego jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym pkt. 3, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

VI. Ochrona danych osobowych 

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym realizacji złożonego Zamówienia.

 3. Dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez Sprzedawcę, w celu realizacji złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży oraz, jeśli Klient wyraził na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oraz w celu przesyłania Newslettera.

 4. Dane osobowe będą archiwizowane przez Sprzedawcę przez trzy lata od dokonania ostatniej sprzedaży.

 5. Zgodnie z RODO Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce prywatności” dostępnej w Sklepie internetowym.

 7. Masz prawo otrzymać dane Cię dotyczące w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust.1 RODO). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe. Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust.2 RODO).

 8. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

VII. Postanowienia końcowe 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

 3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 4. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie internetowym oraz dla Klientów posiadających Konto jako obowiązek jego akceptacji przy logowaniu się do Konta, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

 6. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Konta w Sklepie internetowym (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym). Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedawcy na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w Sklepie internetowym w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego Konta.

 9. Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2021.

pełny HTML | wersja mobilna
[X]

informujemy, że na naszych stronach WWW stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Dowiedz się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki